WhatsApp

Privātuma politika

Šī ir SIA Baltic Cars import&export, reģistrācijas Nr. 40203053394 (turpmāk “Mēs”, “Mūsu”, “Mums”) Privātuma politika (turpmāk “Politika”).

Tās mērķis ir izskaidrot datu subjektiem, kā Mēs apstrādājam fizisko personu datus, pārredzami darīt zināmu datu subjektu tiesību īstenošanas kārtību un pasākumus, kā arī aprakstīt citus ar fizisko personu datu aizsardzību saistītos jautājumus. Tā ir izstrādāta arī lai nodrošinātu, ka datu subjekti var realizēt savas ar likumu piešķirtās tiesības vienkāršā, tiem pieejamā un saprotamā veidā. Tā kā fizisko personu datu aizsardzības normatīvais regulējums izvirza vispārīgu mērķi nodrošināt personu privātumu un vienīgais veids, kā nodrošināt šī mērķa izpildi, ir padarīt personas datu aizsardzību par neatņemamu privāto un publisko tiesību subjektu darbības sastāvdaļu, Mēs nodrošinām, ka visi personas dati, kas nonāk Mūsu rīcībā, tiek atbilstoši aizsargāti un atrodas drošībā. Atbilstoša aizsardzība ir nepieciešamo tehnisko un organizatorisko līdzekļu izmantošana un personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajam regulējumam.

Politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) “par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK” (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk “Regula”), kā arī Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē fizisko personu datu apstrādes jautājumus.

Šajā Politikā lietotie termini un to jēga ir tāda pati, kā Regulas 4.pantā sniegtajās definīcijās. Mēs aicinām laiku pa laikam visus datu subjektus rūpīgi iepazīties ar šo Politiku, lai iegūtu aktuālo informāciju par Mūsu kā datu pārziņa veiktajiem personas datu apstrādes procesiem, jo tie laika gaitā var mainīties.

Informāciju par datu apstrādi, kas veikta saistībā ar sīkdatnēm aicinām skatīt Mūsu Sīkdatņu politikā.

1. Kas ir atbildīgs par Jūsu personas datu apstrādi?

Mēs:

SIA Baltic Cars import&export, reģistrācijas Nr. 40203053394, juridiskā adrese: emītesiela 8A, Tukums, Tukuma novads, LV-3104;

‍apstrādājam Jūsu personas datus:

1)     pārziņastatusā, attiecībā uz Mūsu klientiem, auto salonu/ biroju un citu telpuapmeklētājiem, interneta mājaslapu apmeklētājiem, mārketinga aktivitātēmsociālajos tiklos.

2)     apstrādātāja statusā attiecībā uz līzinga un apdrošināšanas pakalpojumu piedāvājumu izvietošanu mūsu mājaslapā. Informējam, ka šajā gadījumā Jūsu personas datuapstrāde notiek sadarbībā ar līzinga un apdrošināšanas sabiedrībām, kurassniedz attiecīgos pakalpojumus, pamatojoties uz Mūsu savstarpēji noslēgtāsadarbības līguma pamata. Ņemiet vērā, ka šajā gadījumā Mēs kā līzinga unapdrošināšanas devēju sadarbības partneri tikai piedāvājam Jums bezmaksasiespēju, izmantojot Mūsu mājaslapu, saņemt un aizpildīt sākotnējo pieteikumulīzinga darījuma vai apdrošināšanas darījuma noformēšanai, kuru Mēs tālāknododam attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam. Mēs nenodrošinām konsultācijasšajā sakarā, kā arī neslēdzam līgumus pakalpojumu sniedzēju vārdā. Tādējādi,šajā gadījumā Jūsu personas datu pārziņi ir attiecīgie līzinga unapdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji, jo tie nosaka personas datu apstrādesnolūkus un līdzekļus, savukārt, Mēs apstrādājam Jūsu personas datus šo pārziņuvārdā un uzdevumā.

Tāpat aicinām ņemt vērā, ka līzinga unapdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji Jums var pieprasīt arī papildusinformāciju, lai izvērtētu darījuma noslēgšanas iespējamību un to saturu. Detalizētu informāciju par šo pārziņu veikto datu apstrādi, tostarp, pamatojumupieprasītās informācijas apjomam, apstrādes tiesisko pamatu un mērķi, lūdzamskatīt katra pakalpojuma sniedzēja resursos.

Mūsu kontaktinformācija ar personasdatu apstrādi saistītajos jautājumos:

1)    e-pastsinfo@firstauto.lv, kā arī

2)     1. punktānorādītās juridiskās adreses.

Izmantojot šo kontaktinformāciju, varuzdot jautājumus par personas datu apstrādi, iesniegt pieprasījumu par savutiesību īstenošanu vai informēt par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem.

2. Vispārīgie noteikumi un personas datu kategorijas

Politikupiemēro attiecībā uz sekojošām datu subjektu grupām (turpmāk visi kopā “Klienti”, “Jūs”, “Jūsu”):

1)          fiziskajām personām – Mūsu klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiemun esošajiem);

2)          Mūsu auto salonu, biroju un citu telpu apmeklētājiem;

3)          Mūsu uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem;

4)          fiziskajām personām, kuru personas dati tiek apstrādāti sociālajos tīklossaistībā ar Mūsu rīkotajām mārketinga aktivitātēm;

5)          fiziskajām personām, kuru personas dati tiek apstrādāti līzinga vaiapdrošināšanas sākotnējo pieteikumu apstrādes procesos. 

Politika ir attiecināma uz datuapstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus(klātienē, Mūsu interneta mājaslapā, papīra formātā, elektroniski vaitelefoniski).

Mēs savas komercdarbības ietvarosgalvenokārt apstrādājam šādas Klientu personas datu kategorijas:

Nr.
Kategorija
Datu kategorijā ietilpstoši datu piemēri
1.
Identifikācijas  dati
vārds,  uzvārds, dzimšanas datums, personas kods / identifikācijas numurs
2.
Dzīvesvietas  dati
adrese,  dzīvesvieta
3.
Kontaktinformācija
telefons,  e-pasts, deklarētā adrese, dzīvesvietas adrese
4.
Informācija  par transportlīdzekli
marka,  modelis, valsts reģistrācijas un VIN numurs
5.
Ar  maksājumu saistītā informācija
konta  numurs, maksājuma iestāde / kredītiestāde, naudas izcelsme, darba vieta,  maksājuma valūta
6.
Videonovērošanas  rezultātā iegūtā informācija
digitālais  attēls un ar to saistītā informācija
7.
Informācija,  kas tiek apstrādāta mājaslapas apmeklējuma gadījumā
IP  adrese, tīkla un atrašanās vietas dati, kā arī cita informācija, kuras  apstrādei Jūs piekrītat mājaslapas apmeklējuma ietvaros, tostarp, sīkdatnes;  Mēs varam saņemt informāciju par jūsu darbībām mūsu tīmekļvietnē arī no  citiem avotiem, piemēram, partneriem un reklāmas devējiem
8.
Informācija,  kas tiek apstrādāta sociālajos tīklos
sociālā  tīkla profils un tajā ietvertā informācija, kas pieejama publiski
9.
Informācija,  kuru Jūs mums sniedzat paši
ja  sazināties ar mums, piemēram, uzdodat jautājumu, mēs saglabājam visu būtisko  informāciju, tostarp, saziņas saturu
10.
Informācija,  kas tiek apstrādāta pirkuma vai pakalpojumu sniegšanas ietvaros
informācija  par saņemtajiem pakalpojumiem un/vai pirkumiem pēc būtības (satura)
11.
Informācija,  kas tiek apstrādāta līzinga pieteikuma iesniegšanas ietvaros
vārds,  uzvārds, dzimšanas datums, personas kods / identifikācijas numurs, nodokļu  rezidences valsts, nodokļa maksātāja numurs, deklarētā adrese, korespondences  adrese, dzīvesvietas adrese, telefons, e-pasts, pilsonība, izglītība,  nodarbošanās/ darba vieta: nosaukums, amats, darba attiecību uzsākšanas datums,  darba līguma veids, darba devēja īpašnieks; ienākumi, informācija par esošām  saistībām.

3. Personas datu iegūšanas avoti

Mēs Jūsu personas datus varam iegūtgalvenokārt šādos veidos:

Nr.
Veids
Piemēri
1.
Jūs  personīgi nododat personas datus apstrādei, tostarp, ar savām darbībām un  rīcību paužot piekrišanu šo personas datu apstrādei
Piemēram, apmeklējot Mūsu mājaslapu un/vai lietojot mūsu piedāvātos rīkus (mobilās lietotnes), aizpildot pieteikumu līzinga pakalpojumu saņemšanai, uzdodot jautājumus vai citā veidā sazinoties ar Mums, piemēram, rakstot uz Mūsu vai Mūsu  darbinieku pārvaldītajām e-pasta adresēm, kā arī citā veidā izmantojot Mūsu sniegtos pakalpojumus, tostarp, klātienē ierodoties Mūsu birojā
2.
Datus  Mēs iegūstam no publiski pieejamās informācijas
Piemēram,  ieskatoties publiski pieejamajos reģistros, izprasot informāciju no šo  reģistru uzturētājām – valsts iestādēm vai lietojot brīvi pieejamu  informāciju no dažādiem avotiem
3.
Atsevišķos gadījumos Mēs personas datus varam iegūt arī no citiem subjektiem, piemēram, citām juridiskām vai fiziskām personām, tāpat arī saņemt tos no valsts iestādēm, tostarp, tiesāmun tiesībsargājošajām iestādēm
Piemēram, gadījumā, ja Mūsu pakalpojuma saņemšanai, Jūs esat iesaistījis trešo personu, piemēram, kredītiestādi; tāpat šādā veidā Mēs personas datus varam iegūt no citām grupas vai saistītām personām, lai sniegtu Jums pakalpojumus

Gadījumā, ja Jūs pēc savas brīvasizvēles sniedzat Mums personas datus, lūdzam ņemt vērā attiecīgo personas datuiesniegšanas nolūku un ievērot šī nolūka sasniegšanai nepieciešamo un nododamopersonas datu apjomu. Mēs lūdzam personas datus norādīt tikai tiktāl, ciktāltas nepieciešams attiecīgās vēstules, pieprasījuma vai jautājuma nolūkā, kāarī, jo īpaši aicina nenorādīt savu personas kodu un citus īpašus (konfidenciālus) datus,finanšu datus, citus pārmērīgus vai uz konkrēto jautājumu neattiecināmuspersonas datus.

4. Personas datu apstrādes nolūki

Mēs savas komercdarbības ietvaros galvenokārt apstrādājam personas datus šādiem nolūkiem:

Nr.
Nolūks
Piemēri
1.
Pakalpojumu sniegšanai unpreču pārdošanai
- klienta identificēšanai;
- līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
- preču piegādei un pakalpojumu piegādei (līguma saistību izpildei);
- jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
- preču un pakalpojumu  reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
- klientu apkalpošanai;
- iebildumu vai pretenzijuizskatīšanai;
- klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
- norēķinu administrēšanai;
- mājaslapas uzturēšanaiun darbības uzlabošanai;
- mārketinga aktivitātēm,tostarp, komerciālo paziņojumu nosūtīšanai
2.
Biznesa plānošanai un analītikai
- komercdarbībasnodrošināšanai
3.
Klientu drošībai, uzņēmuma īpašuma aizsardzībai
- informācijas drošībai;
- informācijas sistēmu drošībai;
- darbinieku drošībai;
- īpašuma drošībai
4.
Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem visbiežāk tiks saņemta Klienta piekrišana vai piedāvāts atteikties no apstrādes
- komerciālo paziņojumu nosūtīšanai vai sīkdatņu izvietošanai;
- līzinga pieteikumu gadījumos

Jebkurā gadījumā Mēs jebkurus mūsu rīcībā esošus personas datus apstrādāsim tikai tad, ja šo personas datu apstrādei būs konstatējams skaidrs nolūks un to apstrāde būs pamatota ar kādu no (vienu vai vairākiem) turpmāk norādītajiem tiesiskajiem pamatiem.

5. Tiesiskaispamats

Mēs savas darbības ietvaros galvenokārt apstrādājam personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

Nr.
Tiesiskais pamats
Skaidrojums
1.
Līguma noslēgšana un izpilde
- datu apstrāde, kas tiek veikta, lai veiktu darbības, kas saistītas ar pasākumiem pirms līguma noslēgšanas, noslēgtu līgumu starp Mums un Jums, kā arī, lai šo līgumu izpildītu
2.
Normatīvo aktu nosacījumu izpilde
- datu apstrāde, kas tiek veikta sakarā ar dažādos normatīvajos aktos noteikto uz Mums attiecināmo juridisko pienākumu izpildi
3.
Mūsu leģitīmās intereses
-
4.
Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem visbiežāk tiks saņemta Klienta piekrišana vai piedāvāts atteikties no apstrādes
- komerciālo paziņojumu nosūtīšanai vai sīkdatņu izvietošanai;
- līzinga pieteikumu gadījumos
Mēs izmantojam sīkdatnes. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu pareizu lapas darbību, kā arī analizētu vietnes apmeklētāju darbības. Sīkāku informāciju par mūsu sīkdatnēm varat atrast šeit.